Jobarkiv

fuldtid
Rådighedsstilling – Næstkommanderende (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark
  • Landsdelsregion Vest
  • Sdr Boulevard 15D, 7800 Skive
Er du oversergent i Hæren og på vej videre, men ønsker at fastholde tilknytningen til Forsvaret? Eller har du allerede forladt Forsvaret og savner tjenesten og kammeratskabet?

Så fortsæt din militære karriere i Totalforsvarsstyrken ved siden af dit studie eller civile job. Her kan du fortsat udnytte og udvikle dine militære færdigheder, styrke dit netværk og gøre en forskel for Danmark.

Om os

Danmarks nye Totalforsvarsstyrke (TFS) skal opbygges frem mod 2024 og kommer til at bestå af 26 underafdelinger. Til føring af disse underafdelinger opstilles en føringsstruktur, som består af reservepersonel. Ved en eventuel mobilisering indkaldes tidligere værnepligtige, som er hjemsendt indenfor de seneste ca. fem år, til at bemande de manuelle funktioner i underafdelingerne.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en til- og afgang på ca. 2.400-2.600 hvert år.

TFS kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.

Opgaverne bliver primært bevogtning- og sikringsopgaver af militære områder og etablissementer. Bevogtningen kan også ske som værtsnationsstøtte til NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium.

Ved aktivering af TFS bruges de første dage til at mobilisere og videreuddanne det manuelle personel, så enhederne er klar til at blive indsat i rammen af TFS.

Underafdelingerne er fordelt over hele Danmark, og du vil derfor kunne gøre tjeneste lokalt i nærheden af hvor du bor, eller hvor det er mest praktisk for dig.

I Vestdanmark skal der opstilles 12 underafdelinger fordelt på følgende geografiske placeringer:

- Nordjylland på Aalborg Kaserne, Aalborg.
- Midt- og Vestjylland på Skive Kaserne, Skive.
- Østjylland på Holmstrupgårdvej, Brabrand.
- Sydøstjylland på Niels Finsensvej, Vejle.
- Syd- og Sønderjylland i Søgårdlejren, Søgård.
- Fyn på Vibelundvej (Højstrup øvelsesterræn), Odense.

Om stillingen

Som næstkommanderende for delingen (NK/DEL) i TFS er du instruktør, leder og taktisk fører for mobiliserede TFS-soldater. Du er også stedfortræder for delingsføreren og den gode sparringspartner for både delingsføreren og de tre gruppeførere i delingen.

Ved mobilisering af TFS vil du fungere som NK/DEL i en deling med i alt 43 mand i delingen. Her er du ansvarlig for at delingen mønstrer og får supplerende uddannelse – i bl.a. skydning, bevogtning og regler for magtanvendelse. Du vil også være fører under taktiske forhold, og føre enheder under indsættelse i Danmark under krise og krig.

Du er ansvarlig for delingens logistik. I fredstid forbereder du uddannelse af de næstkommanderende for grupperne og for gevær 1´erne.

Du vil i høj grad fungere som rollemodel for delingens øvrige befalingsmænd i forbindelse med jeres indkommanderingsperioder.

Du indgår i en fast føringskadre i en TFS underafdeling. I fredstid øver og efteruddannes du og de øvrige førere i din deling og i underafdelingen. Du får mulighed for at udvikle et godt netværk og kammeratskab med andre ledere og for sammen at udvikle jeres militære færdigheder og ledelsesmæssige kompetencer.

Der bliver brug for disse færdigheder og kompetencer til at træffe de rigtige beslutninger og løse reelle samfundskritiske opgaver.

Du gennemgår et standardiseret uddannelsesforløb, kurser, videre- og efteruddannelse, føreruddannelse samt recce- og feltøvelser, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men givet handlefrihed i forhold til udførelsen. Du opnår herigennem viden, færdigheder og kompetencer, som næstkommanderende i delingen.

Vi forventer, at du gør tjeneste 5-8 dage om året. Dagene er fordelt over hele kalenderåret og er typisk på hverdagsaftener samt i og omkring weekender. Herudover vil du kunne videre- og efteruddanne dig.

Det er også muligt at deltage i aktiviteter ved din tidligere stamenhed i Forsvaret.

Om dig

Du er uddannet oversergent fra Hæren. Alternativt er du udnævnt til sergent fra Hæren og kan vurderes egnet til at blive udnævnt oversergent af reserven ved ansættelsen i TFS.

Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og professionel. At du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse, som viderebringes til delingens andre førere.

Som leder forstår du at motivere dine gruppeførere og TFS-soldater til at yde det bedste under realistiske forhold og i længere perioder.

Du har mulighed for at prioritere din rådighedsstilling i Totalforsvarsstyrken, og dit civile job og dine private forhold tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.

Hvis du har forladt en fast militær stilling indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende tæt på den TFS underafdeling, som du er ansat i.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat på Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være eller kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte regionsbefalingsmand chefsergent Finn Krogsris Højland på telefon 21 24 50 11 eller mail: lrgnv-g7-04@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Du bedes i din ansøgning anføre, hvor i Vestdanmark du ønsker at gøre tjeneste.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Log ind