Sygeplejerske søges til Viborg og Nykøbing Mors arrest

deltid
Sygeplejerske søges til Viborg og Nykøbing Mors arrest
 • Områdekontoret Vest, Aarhus Nord
 • Mosevej 5B, 8240 Risskov
Har du lyst til en spændende og meget anderledes sygeplejerskestilling i en organisation, der varetager en samfundsmæssig vigtig opgave?

Grundet en omorganisering af fordelingen af sygeplejetimerne i flere små arrester har vi en sygeplejestilling ledig til besættelse pr. 1. Juli eller efter anden aftale.

Du vil, som ansat fængselssygeplejerske, være hjemmehørende under Sundhedsenheden i Områdekontoret i Kriminalforsorgen Vest med tjenestested i Viborg og Nykøbing Mors arrest. Du vil i samarbejde med din erfarne sygeplejerskekollega og arrestens læge og psykiater være ansvarlig for at varetage den sundhedsfaglige betjening af de indsatte.

Vi tilbyder nogle anderledes rammer, hvor en spidskompetence hos dig skal være evnen til at kunne samarbejde positivt i et tværfagligt miljø med fængselsbetjente, sygeplejerskekollegaer, læger, psykiater, eksterne samarbejdspartnere såsom misbrugsbehandler, hospitaler og misbrugscentre.Jobbet som fængselssygeplejerske

Arbejdsopgaverne i sygeplejeklinikken er meget alsidige og med varierende kompleksitet og kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger, de ellers ville have henvendt sig til egen læge med.

Det er altafgørende, at du har lyst til at arbejde med en patientgruppe, der lever i et fængselsmiljø og ofte har multifacetterede komplekse sundhedsmæssige problemstillinger af både fysiske, psykiske og sociale karakterer, kombineret med compliance-problemer.

Målgruppe kræver høj faglighed samt en empatisk, medmenneskelig, rummelig og anerkendende tilgang, hvor det oftest kræves at kunne ”tænke ud af boksen” inden for de givne rammer for at løse opgaven.

De sygeplejefaglige opgaver består blandt andet af:

 • Modtagelsessamtaler ved indsættelse med fokus på screening for blandt andet kroniske og psykiske lidelser
 • Selvstændige sygeplejekonsultationer med udgangspunkt i de indsattes somatiske, psykiske og kroniske problemstillinger, herunder rådgive og vejlede om sundhedsbevarende forhold og egenomsorg.
 • Visitering til og opfølgning på læge/psykiater konsultationer
 • Planlægning, opfølgning, kontrol og koordinering af nye og igangværende behandlingsforløb af både akutte og kroniske karakter
 • Varetagelse af medicindosering til fængslets indsatte
 • Fungere i en rolle som sundhedsfaglig sparringspartner for fængselsfaglige kollegaer.


Hvem er du?

Vi leder efter en kollega, hvor den faglige værktøjskasse er i orden, og som samtidig kan trives i et dynamisk og anderledes miljø, men grundlæggende et sted med ambitioner.

Vi har fokus på kvalitet, implementering, patientsikkerhed samt kompetenceudvikling og ønsker os en kollega, som vil være med til at føre det ud i livet.

Vi lægger særlig vægt på følgende kriterier:

 • Det er et ufravigeligt krav, at du har været uddannet sygeplejerske igennem nogle år. Du skal gerne have bred medicinsk erfaring og hvile i din faglighed samt have interesse for psykiatri, misbrugsproblematikker og tværkulturel sygepleje.
 • Det er væsentligt, at du rent fagligt er i stand til hurtigt at kunne identificere, opspore og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og selvstændigt handle på disse.
 • Du skal have en høj grad af selvledelse, selvstændighed, ansvarsfølelse og formå at bidrage positivt ind i et lille monofagligt arbejdsfællesskab, der baserer sig på principperne om et selvstyrende team.
 • Du skal have gode samarbejdsevner med evnen til at kunne indgå problemløsende i samarbejdsrelationer, da tværfagligt samarbejde med fængslets øvrige faggrupper er af helt afgørende betydning i dagligdagen.
 • Du er nærværende og udstyret med et venligt, positivt og medmenneskeligt livssyn og investerer gerne af dig selv for at skabe et godt fælles arbejdsmiljø med læring, arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer i højsædet.
 • Du er udstyret med gode pædagogiske evner og kan kommunikere sikkert og tydeligt i vejledningsøjemed til både indsatte og ansatte.


Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny Løn.

Du ansættes i Kriminalforsorgen Vest, Sundhedsenheden, hvor dit tjenestested er Viborg Arrest, Sankt Nikolaj gade 1, 8800 Vibirg og Nykøbing Mors arrest, Tinghusvej 2, 7900 Nykøbing Mors.Bemærk

Stillingen er en med en ugentlig arbejdstid på 24 timer.

Der er god mulighed for at få en indflydelse på planlægning af egen arbejdstid med udgangspunkt i driften. Arbejdstiden er altid i dagtiden og vil typisk være med fremmøde kl. 8.00 og fri efter aftale mellem kl. 16.00 med en fast aftalt fordeling af dage mellem de to arrester. Vi forestiller os to dage i Viborg arrest og en dag i Nykøbing Mors, men dette kan aftales nærmere efter opstart, og timerne kan fordeles over fire dage

Der arbejdes i udgangspunktet aldrig i weekender og på helligdage.

Du vil blive en del af et mindre selvstyrende team med 2 andre sygeplejekollegaer, hvor I ved behov hjælper hinanden, og sparrer med hinanden i dagligdagen.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2024 eller efter anden aftale.Hvem er vi

Sundhedsenheden er en forholdsvis nyoprettet enhed i Kriminalforsorgen, hvor det sundhedsfaglige og personalemæssige ansvar for læge- og sygeplejegruppen er placeret hos en sundhedsfaglig ledelse bestående af en overlæge og en oversygeplejerske. Vi tilbyder blandt andet faglig sparring i dagligdagen, fokuseret supervision, relevant efteruddannelse og deltagelse på kurser, herunder diplomgivende NADA-kursus, deltagelse i faglige temadage med øvrige sygeplejekollegaer i området minimum 2 gange årligt, herudover onlinebaserede webinarer med fagligt indhold hver måned. I Sundhedsenheden yder vi sundhedsbetjening svarende til almen praksis til områdets ca. 2700 indsatte, der er fordelt på 29 matrikler, som dækker over arrester, åbne og lukkede fængsler.

Viborg arrest har 26 pladser, og Nykøbing Mors arrest har 13 pladser, primært til varetægtsarrestanter.

Du kan læse mere om os på hjemmesiden https://www.kriminalforsorgen.dk/.

Sikkerhedsarbejdet i Kriminalforsorgen indgår som en naturlig del af jobbet og vægtes meget højt. Der er nultolerance i forhold til vold og trusler.Du søger stillingen via linket "Søg stillingen".

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt angivelse af referencer skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest d. 7. juni 2024.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i Det Centrale Kriminalregister. Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Camilla Lund Hansen på mail; Camilla.HungebergLundHansen@krfo.dk

Log ind