Montører og en teamleder søges til montage i vindmølleindustrien i Haderslev-området

fuldtid
Montører og en teamleder søges til montage i vindmølleindustrien i Haderslev-området
 • JKS a/s, Haderslev/Vojens
 • Lysbjergvej 6, 6500 Vojens
JKS søger dygtige montører til en virksomhed i Haderslev-området. Hvis du har erfaring med samling af stålkonstruktioner, evnen til at læse tegninger i målestoksforhold 1/100, og er fortrolig med brugen af montageværktøj, så er det dig, vi leder efter. Arbejdet vil primært omfatte montage af stålelementer til vindmølleindustrien. Du vil indgå i et dynamisk team, hvor der arbejdes i grupper med forskellige montageopgaver. Dette er en ansættelse med henblik på fastansættelse efter prøveperiode hos kunden.

Ansvarsområder:

 • Samlemontage af stålelementer i henhold til tegninger i målestoksforhold 1/100 og styklister
 • Kvalitetskontrol af de samlede konstruktioner
 • Udførelse af andet metalarbejde efter behov


Faglige kompetencer:

 • Erfaring med montagearbejde, ideelt gerne inden for vindmølleindustrien, industriteknikker, mekaniker, maskinmester udd. eller lign.
 • Evne til at håndtere forskellige værktøjer
 • Tegningsforståelse og erfaring med at arbejde efter specifikationer
 • Kvalitetsbevidsthed og omhyggelighed, samt god til at følge gældende sikkerhedsregler mv.
 • Selvkørende og aktiv deltagelse i arbejdsopgaverne


Personlige egenskaber:

 • Selvstændig, struktureret og effektiv i arbejdet
 • Omgængelig og imødekommende
 • Fleksibel og villig til at arbejde lidt ekstra i travle perioder
 • Engageret og pålidelig
 • Stabil, mødestabil og pligtopfyldende


Arbejdssted: Haderslev-området – til fast dagholdOm stillingen:
Stillingen er med henblik på fastansættelse efter prøveperiode.

Hvis du søger nye udfordringer og er klar til spændende arbejdsopgaver inden for vindmølleprojekter, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår.

Ansøgning:
Udfyld ansøgningsformularen og vedhæft ansøgning og CV hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Harriet Juhl Carstensen - 73 53 57 50

Vil du gerne automatisk i betragtning til lignende stillinger, er du velkommen til at oprette dig på jks.dk/cv - så kontakter vi dig, når der er relevante jobs.

Fordele ved at arbejde som vikar hos JKS:

 • Du får mulighed for mere fleksibilitet i arbejdslivet, da du har frihed til selv at bestemme hvor, hvornår og hvor meget du vil arbejde
 • Du prøver dig selv af på forskellige arbejdspladser og får en bred erfaring
 • Kan ofte være en genvej til fast job, da mange virksomheder vælger deres nye medarbejdere blandt deres vikarer
 • En god måde at tjene ekstra penge på. Fx for unge i sabbatår, ferieperioder mv. eller for efterlønnere, der ønsker at bevare tilknytningen til arbejdslivet, men ikke vil arbejde på fuld tid
 • Hos JKS er du altid dækket af gældende overenskomst, så du får ordnede forhold og den rigtige løn. Udbetalt til tiden.
Assemblers and a team leader are sought for assembly work in the wind turbine industry in the Haderslev area.Wanted: Skilled team leader and skilled and reliable assembly workers sought for the wind turbine industry in the Haderslev area. JKS is looking for skilled assemblers for a company in the Haderslev area. If you have experience in assembling steel structures, the ability to read drawings on a scale of 1/100, and are familiar with the use of assembly tools, then you are who we are looking for. The work will primarily involve assembling steel elements for the wind turbine industry. You will be part of a dynamic team where work is done in groups with various assembly tasks. This is a position with a view to permanent employment after a trial period with the customer.Responsibilities:

 • Assemble steel elements according to drawings on a scale of 1/100 and parts lists
 • Quality control of the assembled structures
 • Perform other metal work as needed Professional


Competencies:

 • Experience with assembly work, ideally within the wind turbine industry, industrial technician, mechanic, mechanical engineering education, or similar.
 • Ability to handle various tools
 • Understanding of drawings and experience working to specifications
 • Quality awareness and thoroughness, as well as good adherence to applicable safety regulations, etc.
 • Self-driven and actively participate in tasks


Personal qualities:

 • Independent, structured, and effective in work
 • Sociable and accommodating
 • Flexible and willing to work extra during busy periods
 • Committed and reliable
 • Stable, punctual, and conscientious Workplace: Haderslev area - for permanent day shift


About the position:

The position is with a view to permanent employment after a trial period. If you are looking for new challenges and are ready for exciting tasks within wind turbine projects, we look forward to receiving your application. You will be employed by JKS on contractual terms.Application:

Fill out the application form and attach your application and CV as soon as possible. Applications are processed continuously. If you have any questions, you can contact Harriet Juhl Carstensen - 73 53 57 50 If you would like to be automatically considered for similar positions, you are welcome to register at jks.dk/cv - then we will contact you when there are relevant jobs.Benefits of working as a temp at JKS:

 • You get more flexibility in your working life as you have the freedom to decide where, when, and how much you want to work
 • You try yourself out at different workplaces and gain broad experience
 • Can often be a shortcut to a permanent job, as many companies choose their new employees from among their temps
 • A good way to earn extra money. For example, for young people in gap years, holiday periods, etc., or for retirees who want to maintain ties to the workforce but do not want to work full time
 • At JKS, you are always covered by the applicable collective agreement, so you get orderly conditions and the right pay. Paid on time.