KIRKE-, KULTUR- og KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER ved Rindum Kirke

deltid
KIRKE-, KULTUR- og KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER ved Rindum Kirke
  • Rindum Kirke
  • Isagervej 1, 6950 Ringkøbing

Rindum menighedsråd søger en Kirke,- kultur- og kommunikationsmedarbejder med tiltrædelse 1.
april 2024 eller efter aftale.

 

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Vi søger en medarbejder, som har lyst til at være med til at sætte sit præg på kirkens arbejde og
aktiviteter.Rindum Kirke er en aktiv kirke med et rigt gudstjeneste- og menighedsliv.
Du kan selv være med til at definere en del af stillingens indhold alt efter kvalifikationer.

 

Vi søger en medarbejder
• der kan varetage ansvaret for og deltage i kirkens arbejde for børn, unge, voksne, seniorer og
familier (f.eks. babysalmesang, legestue, minikonfirmander, Messy Church, De grå synger)
• til koordinering og ledelse af kirkens mange frivillige
• der kan gå ind i en funktion som daglig leder af Rindum Kirkehus bl.a. som koordinator for
kirkens personale
• som kan være primus motor i kirkens eksterne kommunikation i trykte og digitale medier

 

Vi tænker om dig
• at du er god til at formidle både mundtligt og skriftligt
• at du tænker kreativt og er iderig
• at du har et godt kendskab til kristendommen og det bibelske fortællestof
• at du kan rekruttere og samarbejde med frivillige, som er en vigtig del af kirkens liv
• at du har en venlig og imødekommende fremtræden overfor kirkens menighed og brugere
• at du har relevant uddannelse og/eller relevant erfaring
• at du har et afklaret forhold til Den danske Folkekirke

 

Vi kan tilbyde et job med stor fleksibilitet mht. planlægning af arbejdsdage og arbejdstid.
Stillingen kan evt. suppleres med timer som kirkesanger.

Om os
Rindum Sogn har ca. 4600 indbyggere. I Rindum Sogn ligger en del forskellige institutioner; bl.a.
handicap-bofællesskaber, plejehjem, en stor folkeskole og gymnasier. I Rindum og Ringkøbing er der
mange muligheder for fritids- og friluftsaktiviteter med en placering midt i det, vi kalder ”Naturens
Rige”.
Ved Rindum Kirke er der ansat to præster, kirke- og kulturmedarbejder, kirketjener, kirkesanger og
organist. Desuden er Rindum Kirke kendetegnet ved en engageret menighed, hvor mange frivillige er
med til at varetage mange forskellige kirkelige aktiviteter.

 

Ansøgning
Vi vil gerne have en ansøgning fra dig, hvor du fortæller om dig selv, dine kvalifikationer og hvad du
tænker, du kan bidrage med.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 21. febr. 2024 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Tage Høj
Kristiansen på telefonnummer 22 42 60 33.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tage Høj Kristiansen, Rosenhaven 14, Rindum, 6950
Ringkøbing eller på mail til 8750fortrolig@sogn.dk.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og
kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din
hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske
grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. –
402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør
33.384,87 kr. (nutidskroner). Hertil kommer 18% i pension.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse
aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr.
(nutidskroner). Hertil kommer 18% i pension. OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.