Sådan griber du bedst rekrutteringsprocessen an


Sådan griber du bedst rekrutteringsprocessen an

Rekrutteringsprocessen er helt central for enhver virksomheds succes. Det er her, fundamentet lægges for at få de rette kompetencer og mennesker ind, som kan bidrage til virksomhedens overordnede strategi og mål. Derfor er det afgørende, at rekrutteringsprocessen håndteres optimalt.

En dårlig rekrutteringsproces kan have store konsekvenser i form af fejlansættelser, manglende engagement samt motivation og spildte ressourcer på blandt andet onboarding. Omvendt kan en velstruktureret proces sikre, at du hurtigt og præcist finder de talenter, der passer ind i virksomhedens kultur og har de nødvendige kvalifikationer.

Heldigvis findes der en række virkningsfulde værktøjer og metoder, som kan forbedre din rekrutteringsproces betydeligt. Ved at følge disse simple råd, kan du navigere meget mere sikkert i jagten på at finde de ideelle kandidater. Du sikrer grundigere screeninger, bedre match med stillingen og nemmere beslutningsprocesser.

Her får du derfor nogle konkrete anbefalinger til, hvordan du optimerer jeres måde at rekruttere nye medarbejdere på.

 


Definer tydeligt den profil, du søger

Når man skal ansætte nye medarbejdere i en virksomhed eller organisation, er det helt afgørende at have defineret en klar stillingsprofil, inden man går i gang med at slå stillingen op og gennemgå ansøgninger. En veldefineret stillingsprofil gør det langt nemmere at identificere de ansøgere, som matcher virksomhedens behov bedst.

En grundig stillingsbeskrivelse bør indeholde en række centrale elementer. For det første bør man angive, hvilken uddannelsesmæssig baggrund man forventer, at den ideelle kandidat har. Her kan man fx specificere, om der kræves en bestemt type uddannelse eller specifikke eksamenspapirer. Dernæst bør stillingsbeskrivelsen opliste, hvilken erfaring inden for relevante felter man forventer. Har ansøgeren fx tidligere beskæftiget sig med lignende arbejdsopgaver? Eller har vedkommende erfaring fra en bestemt branche?

Foruden uddannelse og erfaring er det vigtigt at beskrive de specifikke kompetencer, man søger hos kandidaterne. Det kan være bestemte tekniske færdigheder, sprogkundskaber, IT-viden eller lignende. Jo mere specifikke kompetencekrav man opstiller, desto lettere er det at vurdere, om den enkelte ansøger lever op til forventningerne.

Endelig bør stillingsbeskrivelsen forholde sig til ansøgernes personlighedstræk. Søger man fx en selvstændig medarbejder eller en stærk holdspiller? Lægger man vægt på bestemte karakteregenskaber hos kandidaterne? Ved at beskrive de ønskede personlighedstræk bliver det muligt at vurdere den enkelte ansøgers personlige profil.


Gør stillingsopslaget fængende

Når man skal rekruttere nye medarbejdere, er jobopslaget ofte kandidaternes første kontakt med virksomheden. Derfor er det afgørende, at jobopslaget formår at fange interessen hos den ønskede målgruppe af ansøgere. Et godt opslag fungerer som en slags “first impression” og kan være med til at tiltrække de helt rigtige profiler til stillingen.

I stedet for kun at fokusere på de hårde kompetencekrav, bør man bruge tid på at formidle de blødere og mere menneskelige aspekter af virksomheden og stillingen. For eksempel er det en god idé kort at beskrive virksomhedens værdier, vision og mission. Hvilken kultur byder man ansøgerne indenfor i? Og hvad er det for en arbejdsplads, de bliver en del af? Ved at tegne et billede af virksomhedens identitet, kan man appellere til ansøgere, der deler virksomhedens værdisæt.

Derudover bør jobopslaget give et indblik i selve dagligdagen i stillingen og i de konkrete arbejdsopgaver. Her kan man beskrive en typisk arbejdsuge og fortælle, hvad man rent faktisk kommer til at lave i jobbet. Det giver ansøgerne en fornemmelse af indholdet i stillingen og hjælper dem til at vurdere, om jobbet matcher deres interesser og kompetencer.

Samtidig er det vigtigt at give et billede af de karriereperspektiver, stillingen rummer. Vil der være mulighed for faglig udvikling, efteruddannelse og avancement på sigt? Ved at vise kandidaterne, at stillingen kan føre til nye karriereveje, øger man sandsynligheden for at tiltrække ambitiøse ansøgere med potentiale.

Strukturer udvælgelsesprocessen

Når jobopslaget først er slået op, går arbejdet for alvor i gang med at gennemgå de indkomne ansøgninger og CV’er. For at sikre en grundig og fair udvælgelsesproces er det helt centralt at have en struktureret og systematisk tilgang. Man bør med andre ord ikke bare kaste et hurtigt blik på bunken af ansøgninger.

Det første vigtige skridt er at udarbejde en detaljeret kravspecifikation, der spejler stillingsbeskrivelsen. Her oplistes alle de centrale kvalifikationskrav, den ideelle kandidat skal opfylde hvad angår uddannelse, erfaring, kompetencer og personlig profil. Kravspecifikationen bliver det analytiske værktøj, som ansøgningerne vurderes op imod.

Dernæst handler det om at gennemgå de indkomne ansøgninger én efter én ud fra de opstillede kriterier i kravspecifikationen. Her registrerer og vurderer man, i hvilken grad den enkelte kandidat lever op til de fastsatte krav inden for de forskellige områder. Samtidig noterer man sig eventuelle spørgsmål eller uklarheder, der skal følges op på.

På baggrund af denne systematiske gennemgang udvælger man til sidst de ansøgere, som i tilstrækkelig grad opfylder minimumskravene, til en indledende samtale. Her får man mulighed for at stille uddybende spørgsmål og vurdere kandidaternes egnethed yderligere, inden den endelige shortlist udvælges.

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.