Derfor er det vigtigt med en sund arbejdskultur


Derfor er det vigtigt med en sund arbejdskultur


Arbejdskulturen på en arbejdsplads spiller en kritisk rolle for at sikre et godt arbejdsmiljø, høj medarbejdertilfredshed og stærk performance. Men hvad betyder "arbejdskultur" egentlig, og hvad karakteriserer en sund sådan?

Definitionen på arbejdskultur er de adfærdsmønstre, normer, værdier og antagelser der eksisterer i en virksomhed. Det handler om "måden vi gør tingene på her hos os". En sund kultur på arbejdspladsen er en, der fremmer trivsel og engagement blandt medarbejderne, støtter produktivitet og innovation, og tiltrækker talenter udefra.  Men hvad forstår vi egentlig ved “arbejdskultur”? Arbejdskulturen er de fælles værdier, normer og antagelser, der eksisterer blandt medarbejderne og ledere i en virksomhed. Det handler om “the way we do things around here" - altså måden hvorpå sociale og arbejdsrelaterede processer og interaktioner foregår.

 

En sund arbejdskultur er karakteriseret ved at fremme trivsel, motivation og loyalitet blandt de ansatte. Den understøtter kreativitet og hurtig problemløsning, så innovativt output maksimeres. Og den fungerer som et stærkt “employer brand", der tiltrækker og fastholder talenter udefra.

I virksomheder med en velfungerende kultur oplever man typisk:

-    Større arbejdsglæde og mere stolthed blandt medarbejderne
-    Lavere personaleomsætning da flere ansatte bliver længere
-    Et kreativt og energiniveau der stimulerer nytænkning
-    Hurtigere beslutningsprocesser baseret på tillid 
-    Mere effektive arbejdsprocesser med færre fejl
-    Et stærkt omdømme der nemmere tiltrækker kvalificerede ansøgere

Der er altså både menneskelige og økonomiske fordele forbundet med at lykkes med sin arbejdskultur. Når ansatte trives og udvikler sig, smitter det positivt af på bundlinjen. Omvendt kan en giftig og politisk kultur koste dyrt i form af sygefravær, stor udskiftning og manglende innovation. En analyse fra Gallup viste, at virksomheder med meget engagerede medarbejdere havde 147% højere EPS-vækst sammenlignet med virksomheder med lavt engagement. Der er altså en klar business case forbundet med investering i kulturen.

Sådan skaber man en sund kultur på arbejdspladsen

At opbygge og vedligeholde en stærk, positiv arbejdskultur kræver en målrettet og vedvarende indsats fra ledelsen. Her er 5 centrale tiltag, der kan igangsætte rejsen mod den ønskede kultur:

Lav en ærlig evaluering af nuværende kultur 

Start med at få et realistisk indblik i den eksisterende tilstand via spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. Kortlæg både medarbejdernes og ledernes oplevelse af klimaet. Analyser svarene for mønstre ift. hvad der fungerer og hvilke områder, der kalder på forbedring. En faktabaseret forståelse af udfordringer er afgørende.

Etabler fælles værdier og adfærdskodeks

På baggrund af analysen, så formulér en række centrale værdier og konkrete adfærdsstandarder, som alle ansatte bør efterleve for at styrke samarbejdet og arbejdsglæden. Værdier som tillid, respekt, faglighed og work-life balance kan være relevante. Knyt handlinger og forventet adfærd op på hver enkelt.

Uddan ledere i nye kompetencer

Da ledere har enorm indflydelse på kulturen, er ledertræning afgørende. Fokuser på at styrke deres empatiske, coachende og kommunikative evner, så de kan agere som positive rollemodeller. Hjælp dem med at håndtere konflikter og give konstruktiv feedback. Beløn de ledere, der lykkes med det.

Justér politikker der påvirker balancen

Se kritisk på politikker vedr. flekstid, hjemmearbejde, barsler, afspadsering osv. Giv medarbejderne mere kontrol indenfor rimelighedens grænser. Nem adgang til orlov ved personlige eller familie relaterede behov signalerer tillid og omsorg.

Fejr kulturambassadører  

Identificér medarbejdere der konsekvent udviser den ønskede adfærd og er kulturelle forbilleder. Anerkend dem offentligt og brug dem aktivt til at udbrede de nye standarder peer-to-peer. Positive historier og rollemodeller smitter.

Det kræver vedholdenhed og tålmodighed at ændre en kultur i en bestemt retning. Virksomhedens størrelse, branche og medarbejdersammensætning har betydning for hastigheden. Men ved at institutionalisere de rigtige vaner via kommunikation, uddannelse og incitamenter kan man over tid flytte selv meget rodfæstede kulturer. Og investeringen i trivsel og engagement betaler sig mange gange tilbage!

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.