Ansættelseskontraktskabelon – Hvad indeholder den?


Ansættelseskontraktskabelon – Hvad indeholder den?

Indgåelsen af en ansættelseskontrakt mellem arbejdsgiver og lønmodtager er et vigtigt skridt ved etableringen af et nyt ansættelsesforhold. Kontrakten definerer de juridiske rammer og skaber gennemsigtighed om roller, ansvar og rettigheder for begge parter i samarbejdet.

For arbejdsgiveren er kontrakten startskuddet til at integrere den nye medarbejder i virksomheden. Samtidig sikrer den, at der er klare forventninger til den ansattes opgaver, indsats og adfærd. For medarbejderen skaber kontrakten tryghed om centrale forhold som løn, arbejdstid og ansættelsens varighed. En fyldestgørende kontrakt er dermed fundamentet for et velfungerende og tillidsfuldt samarbejdsforhold.

Selvom det er vigtigt med en individuelt tilpasset kontrakt for hver enkelt medarbejder, betyder det ikke, at man skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Der er stor fordel i at arbejde ud fra en generel skabelon, som herefter kan tilpasses den konkrete stilling og den ansattes behov. Skabelonen kommer omkring de grundlæggende juridiske aspekter, der er ens for de fleste ansættelser i virksomheden, fx generelle vilkår, ferieregler, opsigelsesvarsler mm.

Ved at tage afsæt i en skabelon sikrer man, at intet vigtigt glemmes, og at kontrakterne får et professionelt og genkendeligt udtryk. Samtidig sparer man en masse tid, da man ikke skal opfinde den dybe tallerken fra bunden ved hver ny ansættelse.

 

Hvilke elementer bør indgå i en ansættelseskontraktskabelon?

Der er visse kerneelementer, som det anbefales at have med i enhver ansættelseskontrakt. Disse omhandler oplysninger om parterne, stillingsbetegnelse, løn og arbejdstid samt regler for opsigelse og ansættelsens ophør. Lad os se nærmere på de vigtigste:

Kontrakten bør indeholde navn, adresse og kontaktoplysninger på både arbejdsgiveren (virksomheden) og lønmodtageren (den ansatte). CVR-nr. samt andre relevante oplysninger om virksomheden bør fremgå.

Det er afgørende, at stillingsbetegnelsen er klart defineret, så der ikke er tvivl om den rolle og funktion, medarbejderen ansættes i. Derudover bør de primære arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives, så omfanget af jobbet fremgår. En klar forventningsafstemning her er vigtig.

Naturligvis skal kontrakten klart beskrive alle aspekter af løn og øvrige ydelser:

  • Grundløn og tillæg
  • Udbetalingsfrekvens - månedligt, 14-dages intervaller el. andet
  • Pensionsordning og bidrag
  • Eventuelle bonus- eller provisionsordninger
  • Personalegoder som fri bil, telefon, aviser el. lign

Den ugentlige eller månedlige arbejdstid skal være fastdefineret i kontrakten, herunder placering af pauser. For nogles vedkommende kan særlige arbejdstidsregler i henhold til funktionærloven eller andre overenskomster være gældende. Disse bør i så fald fremgå af kontrakten.

Reglerne for optjening og afholdelse af ferie skal beskrives, typisk med reference til ferieloven. Eventuelle særlige aftaler om ekstra feriefridage el. lign. kan tilføjes. Oplysninger om regler for barsel, sygdom og orlov bør også fremgå enten direkte i kontrakten eller i form af referencer til gældende overenskomster og lovgivning.

Både medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler skal være klart beskrevet, dvs. hvor lang tid i forvejen kontrakten kan opsiges fra den enkelte parts side. Der kan være forskelle alt efter, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Eventuelle aftaler om fratrædelsesgodtgørelser kan nævnes her.

I visse brancher og funktioner er det vigtigt at få defineret eventuelle krav til tavshedspligt, regler om konkurrenceforbud efter endt ansættelse el. lign i kontrakten. Også immaterielle rettigheder til opfindelser kan være relevante at få beskrevet.

Endelig skal kontrakten selvsagt underskrives af begge parter, med angivelse af dato. Datoen for kontraktens ikrafttrædelse skal også fremgå.

Disse hovedpunkter udgør rygraden i de fleste ansættelseskontrakter og bør som minimum være på plads. Derudover kan der være behov for at tilføje yderligere afsnit, fx hvis der er tale om ansættelse i udlandet, tidsbegrænset ansættelse eller lignende.

Fordele ved en grundig ansættelseskontrakt

Udover at definere de juridiske rammer for ansættelsesforholdet, har en fyldestgørende kontrakt også andre fordele:

  • Forebygger misforståelser: Ved at have alle væsentlige vilkår på skrift, undgås misforståelser og uenigheder undervejs.
  • Skaber tryghed: For både virksomhed og medarbejder opnås større tryghed og klarhed om gensidige forpligtelser med en klar kontrakt.
  • Letter onboarding af nye medarbejdere: En god kontrakt gør det lettere at introducere og integrere nye medarbejdere i kulturen og arbejdsgangene.
  • Styrker employer branding: Professionelle ansættelseskontrakter signalerer, at virksomheden tager ansvar og ønsker klare linjer. Dette styrker tiltrækning af nye kandidater.

En grundig gennemarbejdet ansættelseskontrakt med fokus på kerneelementer som stillingsbetegnelse, løn, arbejdstid og opsigelsesregler er altså fundamentet for et velfungerende samarbejdsforhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Kontrakten skaber trygge rammer, forebygger konflikter og letter onboarding af nye medarbejdere. Alle virksomheder bør derfor prioritere tid til at udarbejde professionelle ansættelseskontrakter, der passer til den enkelte stillings funktioner og ansvar. Det kræver en indsats på kort sigt, men betaler sig mange gange tilbage på den lange bane i form af mere tilfredse og trygge medarbejdere.

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.