Afdelingsleder til Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling | JobDanmark
ODDER KOMMUNE

(Udløbet) Afdelingsleder til Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger en erfaren og fagligt ambitiøs afdelingsleder, som kan stå i spidsen for driften og den forsatte udvikling af Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling. Vi lægger vægt på, at vores nye afdelingsleder har bred erfaring med sagsbehandling efter Serviceloven på børne- og familieområdet, er en erfaren og dygtig personaleleder og brænder for en tidlig forebyggende indsats.

Børne- og Familiecentret er tværfagligt organiseret og består af Sundhedspleje, PPR, Myndighed og Forebyggelse og en administration. Med afsæt i den nyligt vedtagne Børne- og Ungepolitik og Forebyggelses- og Anbringelsesstrategi er vi ved at skabe en ny identitet og et nyt fælles fundament for en tidligere forebyggende indsats. Vi har fokus på at styrke den tværfaglige samarbejdspraksis for herved at sikre, at vi er fælles om at løse kerneopgaven, og at alle kompetencer bringes i spil.

Vi er allerede godt på vej med udviklingen af et solidt fundament for en tidligere forebyggende indsats, og fokus vil i den kommende tid være på implementering og forankring af det nye fælles fundament. Vi søger derfor en leder, som i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam kan sætte sig i spidsen for den udvikling, der allerede er i gang, og som kan være med til at sikre forankring.

Stillingen

Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling yder vejledning og støtte til børnefamilier med særlige behov efter Servicelovens bestemmelser. Med udgangspunkt i at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, samarbejder vi med familierne og deres netværk om at skabe helhedsorienterede forløb, som tager udgangspunkt i den aktuelle situation og familiernes behov. Vi inddrager personer i børnenes daglige miljøer og netværk med henblik på at sikre, at børnene inkluderes i de faglige og sociale fællesskaber i både dagtilbud, skole og fritid.

Som leder af myndighedsafdelingen får du ledelsesansvar for 12 medarbejdere, primært socialrådgivere. Ledelsesopgaven løses i et tæt samarbejde med vores fagkoordinator, som agerer faglig sparringspartner for både ledelse og medarbejdere. Medarbejderne er organiseret i et børneteam, et specialteam og en familiepleje. Medarbejderne er kendetegnet ved et stort fagligt engagement, hvormed de aktivt byder ind i løsningen af den fælles kerneopgave.

Som afdelingsleder får du reference til lederen af Børne- og Familiecentret, og du bliver en del af et ledelsesteam bestående af fagligt kompetente og ambitiøse ledere.

Som afdelingsleder i Odder Kommune bliver du en del af en lille organisation med korte beslutningsveje, og du får mulighed for at komme helt tæt på beslutningerne og påvirke meningsdannelse, mål og retning. Vi har et tæt samarbejde på tværs af kommunens områder med det formål at sikre helhed og sammenhæng i alle indsatser over for børn, unge og deres familier. Endelig vil du opleve, at vi i Odder Kommune er en del af et stærkt lokalsamfund, og vi har en tæt kontakt til borgere og samarbejdspartnere.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder har du ansvaret for den daglige ledelse og drift af myndighedsafdelingen. Gennem en stærk faglig ledelse skal du sikre, at kerneopgaven forbliver i fokus, at visionerne for børne- og ungeområdet omsættes i praksis, og at afdelingen skaber de nødvendige forandringer med fokus på muligheder frem for begrænsninger i det professionelle og familiens netværk.

Du skal gennem en tydelig personaleledelse understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling og sikre, at de øger kendskabet til hinandens ekspertise i og på tværs af afdelingerne med henblik på at få skabt fælles samarbejdspraksis. Som afdelingsleder er der en vedvarende opgave i at styrke den relationelle koordinering og kapacitet gennem opbygning af en stærk samarbejdspraksis i afdelingen, Børne- og Familiecentret og med almenområdet med en tidlig forebyggende indsats som det fælles udgangspunkt.

Alle ledelsesopgaver løses i et tæt samarbejde fagkoordinatoren, det øvrige ledelsesteam i Børne- og Familiecentret samt ledelsen i Ungeenheden.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder, der har følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har bred erfaring med sagsbehandling efter Serviceloven på børne- og familieområdet
 • Har kommunal mellemledererfaring og gerne lederuddannelse på diplomniveau
 • Har driftsøkonomisk indsigt og prioriterer en systematisk økonomiopfølgning og justering af opgaveløsningen med udgangspunkt heri
 • Har værdier og gerne erfaring i en tværfaglig ledelsespraksis
 • Har erfaring og succes med samarbejde med foreningsliv og frivillige organisationer, der skaber muligheder i børn og unges fritid
 • Har erfaring med implementering af nedenstående værdier og principper i Børne- og Ungepolitikken og Forebyggelses- og Anbringelsesstrategien:
  • Barnets/den unges stemme skal aktivt inddrages i egen sag
  • Forældrene og familiens netværk skal aktivt inddrages
  • En kultur, hvori vi som professionelle øver os i at være "meningsfuldt uenige" og samarbejder med de arenaer, som understøtter barnet/den unges udviklingspotentiale
  • Vi skal sætte ind med rette indsats på rette tidspunkt
  • Vi skal have en lærings- og feedbackkultur
  • Vi skal udvikle hjemmebaserede og forebyggende indsatser

Desuden lægger vi vægt på, at vores nye afdelingsleder besidder følgende personlige kompetencer:

 • Fremstår som en tydelig og rodfæstet leder med personlig pondus og handlekraft
 • Er en motiverende og inspirerende leder, som formår at skabe følgeskab, og som kan samle en afdeling og understøtte, at den lykkes i samspillet med andre
 • Er en autentisk leder, der leder med hjertet og optræder med stor integritet og ordentlighed, også i tilspidsede situationer
 • Er handlekraftig og løsningsorienteret og træffer de nødvendige beslutninger
 • Har vilje og evner til at samarbejde på både det strategiske og operationelle niveau på en empatisk, nysgerrig og inddragende måde
 • Har blik for medarbejderne i forhold til omsorg og udvikling og prioriterer både at være tilgængelig og opsøgende i samarbejdet med medarbejderne
 • Har en mentaliserende tilgang og forståelse for de paradokser, som myndighed ofte står i
 • Evner at balancere drift og udvikling, således at medarbejderne oplever en forudsigelighed samtidig med, at der skabes en tilpas forstyrrelse
 • Er innovativ i forhold til at udvikle og implementere tiltag, der fremmer kerneopgaven gennem en lærings- og feedbackkultur
 • Har et glimt i øjet og værdsætter en fri, ærlig og humoristisk omgangstone
Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune.

Stillingen som leder af myndighedsafdelingen er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. juni 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Børne- og Familiecentret Theresa Kepp på telefon 21370049 eller afdelingsleder for PPR Rikke Ebert på telefon 30843432.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er søndag den 11. april 2021.

Første samtale forventes afholdt onsdag den 14. april 2021 og anden samtale onsdag den 21. april 2021. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8b8454bd)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret