Aarhus Universitet

Aarhus Universitet søger en institutleder til Institut for Husdyrvidenskab, Faculty of Technical Sciences

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Aarhus Universitet (AU) er et forskningsintensivt landsdækkende universitet med høj national og international gennemslagskraft på forskningsområdet, med uddannelser og rådgivningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet, den offentlige sektor samt internt imellem forskere på tværs af geografiske lokaliteter.

Technical Sciences
Faculty of Technical Sciences ønsker gennem uddannelse, forskning og samarbejde med det omkringliggende samfund at arbejde for den grønne omstilling samt at bidrage til at løse store samfundsudfordringer via teknologiudvikling og innovation. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor og tager medansvar for samfundsudviklingen. De primære aktiviteter dækker forskning og myndighedsbetjening inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi, natur og miljø. Fakultetet har cirka 1.400 ansatte, 4.100 studerende og en samlet årlig omsætning på 1,5 mia. kr.

Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Husdyrvidenskab beskæftiger sig med grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd i forbindelse med husdyrproduktion, hobbydyr og humane problemstillinger. Instituttet har omkring 200 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabeligt personale, og den anden halvdel tekniske administrativt personale herunder personale til vores betydelige og nyrenoverede laboratorier samt en stor medarbejdergruppe til varetagelse af forskningsaktiviteter og pasning af forsøgsdyr til de omfattende dyreforsøgsfaciliteter.

Instituttets vision er at være nationalt og internationalt anerkendt for sine bidrag til løsningen af fremtidige udfordringer inden for bæredygtig husdyrproduktion samt relateret forskning til gavn for human ernæring og sundhed.

Institut for Husdyrvidenskab er involveret i såvel bachelor-, kandidat- samt efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet. Herudover driver instituttet forskeruddannelsesprogrammet Animal Science, som har omkring 30 studerende og et optag på omkring 15 studerende årligt, samt faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til husdyrenes ernæring, sundhed og velfærd er ligeledes en del af instituttets fokusområder. Instituttet bidrager her til en lang række af indsatsområder, der hører under DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug). Myndighedsbetjeningen udføres bl.a. inden for husdyrproduktion, dyrevelfærd, nye teknologier, miljø- og klimaaspekter, fødevarekvalitet og planteproduktion.

Institut for Husdyrvidenskab lægger i samarbejde med DCA op til samarbejde med erhvervslivet, så teoretisk og praktisk viden kan understøtte hinanden. Dette samarbejde kan foregå på mange måder fra køb af ydelser til fælles udviklings- og innovationsprojekter til studenterprojekter.

Du kan læse mere om instituttet på www.anis.au.dk.

Vi tilbyder et spændende ansvarsområde
Du repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Du har fokus på og sikre, at medarbejderne kan levere forskning, undervisning og rådgivning af høj kvalitet og med stor sammenhængskraft.

Du påtager dig ansvaret for udarbejdelse og formidling af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats med særligt fokus på, at instituttet bidrager aktivt til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel både inden for instituttet og sammen med fakultetets øvrige institutter.

Som institutleder sikrer du, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder samt tager ansvar for, at varetagelsen af myndighedsbetjening lever op til AU’s kvalitetsledelsessystem.

Du sætter dit visionære præg på at samskabe fremtidens universitet gennem videreudvikling af instituttets profil som et attraktivt, inspirerende og bæredygtigt forsknings-, arbejds- og studiemiljø. Hermed bidrager du til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Du formår at holde fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse og er i stor grad frigjort for administrative opgaver, der varetages af en professionel og specialiseret administrativ supportfunktion.

Du vil referere til dekanen og indgå i fakultetsledelsen, som sammen har det overordnede ansvar for Institut for Husdyrvidenskab.

Institutledelsen består ud over dig af tre forskningssektionsledere, lederen af forsøgsfaciliteterne samt instituttets sekretariatsleder. Institutledelsen er i tæt samspil om den daglige, den økonomiske og den strategiske ledelse af instituttet.

Din ledelsesstil og personlighed kendetegnes ved
 • Motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter samt begå sig med politisk tæft
 • Ledelsesmæssig legitimitet som bidrager til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
 • Visionær og strategisk med blik for samfundets fremtidige behov for forskning, rådgivning og uddannelse
 • Synergiskabende og stærk brobygger på tværs af fagligheder og i tæt samspil med omverdenen herunder det politiske system
 • Personlig autoritet og integritet
 • Dygtig til at skabe godt samarbejdsmiljø samt styrke samarbejdet på tværs af organisationen
 • Klar og troværdig kommunikation (på både dansk og engelsk) med respekt og ordentlighed i relation til andre
 • Loyal ledelseskollega og holdspiller, der er bevidst om sit personlige ansvar og beslutningskraft

Din erfaring og faglige kompetencer
 • Solid erfaring med forskning og myndighedsbetjening – helst inden for væsentlige dele af instituttets fagområder og gerne inden for universitetssektoren og akademiske miljøer
 • Flere års ledelseserfaring
 • Stærkt nationalt og internationalt netværk inden for forskningsområdet
 • Evner at arbejde med strategisk ledelse via fundraising, rekruttering og profilering af instituttet
 • Indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder
 • AU har aktivt fokus på ligestilling og diversitet og forventer således, at ansøgere også har interesse for at arbejde med denne del af kulturen, og har konstruktive bud på arbejdet med at tiltrække og udvikle talenter fra underrepræsenterede grupper

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Dekan Eskild Holm Nielsen på tlf. 21 22 95 11 eller mail dean.tech@au.dk eller Senior Recruitment Consultant Erik Bernskov på tlf. 41 21 13 29 eller mail erik.bernskov@hartmanns.dk.

Send gerne dine tanker og idéer vedrørende instituttets udvikling i de nærmeste år i din ansøgning sammen med dit CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 (1. runde) og evt. i uge 12 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat et rådgivningsudvalg, som på dette grundlag rådgiver dekanen om hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsudvalget består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

Ansøgningsfrist d. 14. februar 2021

Forventet tiltrædelse d. 1. juni 2021

Formalia
Ansættelse er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten.
Åremålsperioden er for en periode på 3-6 år, som udgangspunkt 6 år, med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

Der kan indgås aftale om videnskabelig tilbagegangsstilling.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen. Ingen har fortrinsret, og alle ansøgere vurderes i henhold til stillingens kravprofil.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 38,000 students (FTEs) and 8,000 employees, and has an annual revenues of EUR 885 million. Learn more at www.international.au.dk/

 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8830 Tjele

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-14
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret