153623 Klinisk forskningslektor i thoraxkirurgi (5 år) | JobDanmark
Københavns Universitet

153623 Klinisk forskningslektor i thoraxkirurgi (5 år)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Institut for Klinisk Medicin

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
En stilling som klinisk forskningslektor i thoraxkirurgi ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5-årig. Ansøgningsfristen er tirsdag den 20. april 2021.

Den aktuelt opslåede stilling som klinisk forskningslektor er rettet mod ansøgere med hovedstilling som overlæge/afdelingslæge ved Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, Rigshospitalet.

Stillingen er en strategisk satsning for at støtte et spirende forskningsmiljø i fagsøjlen thoraxkirurgi, og er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold.

Information om Institut for Klinisk Medicin: www.ikm.ku.dk

Stillingsbeskrivelse

Som udgangspunkt varetager en klinisk forskningslektor kliniske opgaver svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til forskningsopgaver – herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling – og undervisning. Dertil kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode. Undervisningsforpligtelsen er op til 30 konfrontationstimer per år (svarende til et tidligere klinisk lektorat sats B).

Evt. nuværende ansættelse som klinisk lektor (sats A, sats B eller sats C) ophører, såfremt ansøger ansættes som klinisk forskningslektor.

Kvalifikationskrav

Der gælder seks overordnede kriterier for lektoransættelser ved Københavns Universitet: forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering, og ledelse. Disse kriterier vil udgøre rammen for bedømmelsen af ansøgerne. Find mere information om hvert kriterie her: https://employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit.

Kvalifikationskravene til den kliniske forskningslektor er derudover en lægevidenskabelig kandidateksamen, speciallægeanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad og efterfølgende dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med videnskabelig vejledning af bachelor- kandidat- og ph.d.-studerende, forskningsadministration og internationalt forskningssamarbejde, samt erfaring med præ- og postgraduat undervisning, pædagogisk uddannelseskompetence til brug ved videreudvikling af undervisningen, og planlægning af internationale/nationale symposier eller andre videnskabelige arrangementer samt deltagelse i råds-, nævns- og udvalgsarbejde.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), se http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf

En klinisk forskningslektor aflønnes med et årligt honorar på kr. 47.600 (1. april 2012- niveau). P.t. udgør honoraret årligt kr. 52.465 svarende til kr. 4.372 pr. måned (1. februar 2021-niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende, og pension udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder, professor Jesper Hastrup Svendsen, Institut for Klinisk Medicin, tlf. 26 20 09 93, e-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

Krav til ansøgningen

Ansøgningen kan skrives på enten dansk eller engelsk og skal indeholde følgende: 1. Motivation for ansøgning
 2. CV (Maks. 2 sider) – find vejledning på:
  http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf
 3. Eksamensbeviser – Kandidat-, ph.d.-, speciallægebevis og andet relevant
 4. Liste over maks. 5 publikationer, som ønskes inddraget i bedømmelsen af dine videnskabelige kvalifikationer (OBS! Vi ønsker ikke upload af de 5 publikationer)
 5. Short resumé (Downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 6. Undervisningsportfolio – Vejledning: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (IKM’s skabelon til undervisningsportfolio kan downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 7. Forskningsplan for de første 3 år af ansættelsen samt en beskrivelse af det aktuelle forskningsmiljø og en plan for samarbejde med en stærk forskningsgruppe uden for fagsøjlen (maks. 3 sider)
 8. Undervisningsplan (maks. 1 side)
 9. Selvdeklarationsskema (Downloades her: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/kliniske_forskningslektorer)
 10. Tilsagn til finansiering fra det pågældende hospital/center samt klinik/afdeling til overlæge-/afdelingslægestillingen for hele ansættelsesperioden (Downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 11. En komplet og nummereret publikationsliste – Publikationslisten skal følge vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf


Ansøgning indsendes elektronisk senest den tirsdag den 20. april 2021, kl. 23.59. KUN elektroniske ansøgninger modtages.

Samtaler forventes afholdt den 23. juni 2021.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
Processen er i korte træk følgende:

 • Efter ansøgningsfristen bliver der nedsat et sagkyndigt bedømmelsesudvalg
 • Ansøgerne informeres om udvalgets sammensætning samt bedømmelsesudvalgets frist for indlevering af bedømmelsen
 • Ansøgerne vil få tilsendt egen bedømmelse
 • Et ansættelsesudvalg tager stilling til, hvem af de kvalificerede ansøgere der skal indkaldes til samtale
 • Dekanen træffer endelig afgørelse om, hvem der tilbydes ansættelse på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling
 • Alle ansøgere får besked om afgørelsen


Københavns Universitet opfordrer alle interesserede i disse stillinger til at søge.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 8.000 studerende, 1.500 ph.d.-studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver:

Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på http://www.sund.ku.dk.

Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. www.ku.dk.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret