Region Midtjylland

Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Brænder du for lægelig videreuddannelse? Så se her!

Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge

Vores nuværende uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har får nye spændende udfordringer og vi søger derfor ny uddannelsesansvarlig overlæge til afdelingen.

Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med løbende 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, introduktionsuddannelse i akutmedicin og hoveduddannelse i almen medicin og akutmedicin.

Vi har gennem de sidste par år arbejdet meget målrettet på at skabe gode rammer for lægelig uddannelse i en afdeling præget af stor aktivitet og en høj grad af uforudsigelighed i hverdagen. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers

Tidligere erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge eller uddannelseskoordinerende yngre læge vil naturligvis være en kvalifikation, men er ikke et krav. Det er heller ikke afgørende, om du har lang erfaring som speciallæge eller er helt nyuddannet.

Erfaring med arbejdet i en akutafdeling vil også være en fordel, men det er ikke et krav, at du er speciallæge i akutmedicin. Du vil i lighed med afdelingens øvrige speciallæger blive tilbudt et individuelt tilrettelagt meritforløb, så du også får mulighed for at blive speciallæge i akutmedicin, hvis du ikke er det i forvejen.

Det vigtigste for os er, at du har interesse og lyst til at arbejde med lægelig videreuddannelse i et nyt speciale under opbygning.
  
Arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge har tidligere været delt mellem to overlæger med hver deres uddannelsesmæssige ansvarsområde. På grund den meget store uddannelsesopgave, er det afdelingens ønske igen at fordele opgaven på to personer, men afhængigt af dine ønsker og forudsætninger er der også mulighed for, at du varetager opgaven alene. I midlertidig lægger vi vægt på, at konkrete uddannelsesopgaver er fordelt på så mange som muligt.  Der er 2 uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) og mange konkrete uddannelsesopgaver varetages allerede af andre læger i afdelingen. Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø

Afdelingen har et velfungerende tværfagligt uddannelsesteam og prioriterer tværfaglige uddannelsesaktiviteter højt. Der er godt samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, specialets PKL og med de øvrige UAO på hospitalet og fra andre akutafdelinger i Region Midt. Den uddannelsesansvarlig overlæge er medlem af hospitalets videreuddannelsesråd og det regionale uddannelsesudvalg for akutmedicin.

Vi tilbyder naturligvis den nødvendige uddannelse til varetagelse af opgaven, f.eks deltagelse i videreuddannelsesregions Nords kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, hvis du ikke allerede har denne.  Hvis du har interesse i at arbejde med medicinsk simulation vil vi også gerne tilbyde uddannelse i dette, hvis du ikke har dette.

Der vil blive stillet den nødvendige tid og sekretærhjælp til rådighed for de uddannelsesadministrative opgaver.                                       

Om Akutafdelingen
Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen - læger, sygeplejersker og sekretærer.

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Akutlægernes kliniske arbejdsområde
Akutafdelingens læger er aktuelt ansvarlige for al modtagelse og initiale udredning og behandling af patienter med symptomer på akut kirurgisk, medicinsk, kardiologisk eller psykiatrisk sygdom. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives direkte fra akutafdelingen.
Akutafdelingens speciallæger deltager efter den nødvendige oplæring, som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin. For speciallæger, der ikke har specialet akutmedicin, vil der blive tilbudt individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb i samarbejde med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Vi arbejder aktivt med uddannelse i speciallægegruppen gennem gensidig oplæring og kollegial sparring.

Forskning
Akutafdelingen samarbejder med Center for Akutforskning om flere projekter og har tilknyttet professor som forskningsansvarlig konsulent. Alle introduktionslæger og hoveduddannelseslæger opfordres til aktiv forskningsdeltagelse. Hvis du selv har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der således være meget gode muligheder.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00. Den uddannelsesansvarlige overlæge indgår i afdelingens vagtforpligtigelse.

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen. Som overlæge indgår du i afdelingens ledelsesgruppe sammen med øvrige overlæger og funktionsledere. Vi arbejder ud fra Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på høj faglighed også i ledelsesopgaven og alle overlæger tilbydes den nødvendige formelle lederuddannelse for at kunne varetage ledelsesopgaven. Se også funktionsbeskrivelse for overlæger i akutafdelingen.

Det er dig, vi leder efter, hvis du
 • er uddannelsesinteresseret
 • har lyst til at bruge tid på løsning af uddannelsesrelaterede administrative opgaver
 • kan tage ansvar og selvstændigt iværksætte initiativer på uddannelsesområdet og evner at gennemføre dem
 • har lyst og evne til selvstændigt at kunne påtage sig faglige udviklingsopgaver i afdelingen i samarbejde med øvrige personale
 • kan sætte sig mål og lægge plan for at nå dem
 • er vedholdende, når tingene ikke lykkes første gang
 • er interesseret i anvendelse af færdigheds- og simulationstræning som læringsmetode og eventuelt simulatorinstruktøruddannet
 • har gennemført kursus i vejledning for speciallæger og kursus for uddannelsesansvarlige overlæger eller er indstillet på at gennemføre dette
 • har speciallægeanerkendelse inden for relevant speciale
 • har videreuddannelse i akutmedicin eller er indstillet på at påbegynde denne
 • har lyst til arbejdet som akutlæge og være med til at opstarte et helt nyt speciale
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner
Vi tilbyder
 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling og vant til forandringer
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • mulighed for arbejde med uddannelse og organisation i en afdeling, hvor det har højt prioritet
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • mulighed for høj grad af selvstændighed i uddannelsesarbejdet
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • uddannelse i akutmedicin og anden relevant efteruddannelse inden for området
 
Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger  
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk
Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail: Chrskj@rm.dk

Ansøgningsfrist mandag den 17. maj 2021
 
Samtaler forventes afholdt i uge 20 og 21

Ansættelsesstart 1. september 2021 eller efter aftale
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret