Adjunktur i Digital Timber | JobDanmark
Det Kongelige Danske Kunst- akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

(Udløbet) Adjunktur i Digital Timber

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås en 3-årig deltidsstilling som adjunkt med særligt fokus på digitale teknologier og trækonstruktion.

Vi søger en visionær faglig profil, som brænder for at levere resultater og formidle viden og som kan bidrage med at nytænke området. Med fokus på feltet mellem trækonstruktion, digitale teknologier, research-by-design metoder forventes du at kunne tilføre fagområdet en aktuel viden. Vi ønsker generelt at styrke fagområdet digitale teknologier og trækonstruktion med særligt fokus på udviklingen af nye bæredygtige strategier, at supplere vores forsknings – og undervisningskompetencer på området samt at styrke vores netværk og samarbejder - såvel nationalt som internationalt.

Det ledige adjunktur er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Teknologi og ønskes besat pr. 1. august 2021 eller snarest muligt herefter. Ansættelsen tilknyttes forskningscenteret CITA og centerets forskning i Digital Timber og de to kandidatprogrammer Computation in Architecture og Architectural Technology.

Institut for Bygningskunst og Teknologi

På Institut for Bygningskunst og Teknologi uddanner og forsker vi ud fra en bred forståelse af teknologiens muligheder og begrænsninger –i både små og store projekter. Institut for Bygningskunst og Teknologi udbyder fire kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer på det Kongelige Akademi - Arkitektur, herunder på Akademiets ph.d.-skole. Særligt fokus er på brugen af digitale værktøjer og udvikling af bæredygtige løsninger - som vil kunne bidrage til nutidens og fremtidens udfordringer på lokalt og globalt plan - for eksempel i forhold til anvendelse af organiske materialer i bygninger, livscyklusanalyse og udvikling af dansk byggeskik. Institut for Bygningskunst og Teknologi er tæt på praksis og samarbejder med en række relevante vidensmiljøer.

Om stillingen

Stillingen som adjunkt vil bestå i forskning, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

  • Forskning inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og Det Kongelige Akademi som helhed.
  • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til kandidatprogrammerne Computation in Architecture og Architectural Technology og tværgående undervisning
  • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed
  • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter
  • Deltagelse i en række af Det Kongelige Akademis udvalg og evt. i kollegiale organer.
Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med Det Kongelige Akademis øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på Det Kongelige Akademi samt evt. andre opgaver.

Dit forskningsmæssige fokus vil være digitale teknologier og trækonstruktion. Kandidater vil deltage i forskningssamarbejder der omhandler den større værdikæde, der strækker fra landforvaltning og skovbrug til nye digitale redskaber for CT scanning af træelementer, formgivning og optimering.

Dit undervisningsmæssige fokus vil være digitale teknologier og trækonstruktion. Stillingens undervisning vil primært være på kandidatprogrammerne Computation in Architecture og Architectural Technology. På Computation in Architecture vil undervisningsopgaverne indeholde vejledning, kursusundervisning i avanceret digital modellering, digital fremstilling, simulering og optimering, og design til fremstilling. På Architectural Technology vil undervisningsopgaverne indeholde kursusundervisning og vejledning i avancerede digitale metoder, digital fremstilling og komplekse værktøjer til understøttelse af integrerede designprocesser, herunder metoder til digital simulering.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har særlig ekspertise i multi-objektive materiale optimering, simulering, integrering af sensorer, robot styret fremstilling og adaptiv digital fremstilling
  • Kan undervise på dansk og engelsk.
Da Det Kongelige Akademi har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det være en fordel, hvis du har dokumenteret erfaring med udvikling, finansiering og gennemførelse af eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Det vil desuden vægte positivt, at du har dokumenteret erfaringer med undervisning på både bachelor- og kandidatniveau og med planlægning og udvikling af undervisning. Ikke mindst, at du kan påvise en interesse for at bidrage aktivt til at forskningsunderstøtte undervisningen ved instituttet i samarbejde med de øvrige undervisere. Kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil derfor blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Som adjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 962 af 24/08/2015.

Stillingen er en 3/5 stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 22,2 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 50/50- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter Det Kongelige Akademis bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelsen af ansættelsen som adjunkt.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en liste over dine publicerede arbejder og gerne eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (maksimalt 5 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere adjunktbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest den 12. april 2021.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 3 eksemplarer så det er Det Kongelige Akademi i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Att. Ellen Kruse Jacobsen

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Mrk. Adjunktur i Digital Timber

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, e-mail: ekj@kglakademi.dk, tlf.: 4170 1539.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Natalie Mossin, nmos@kglakademi.dk, tlf.: 4170 1934.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Teknologi kan findes på www.kglakademi.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret