3 eksterne lektorater til kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Teknologi | JobDanmark
Det Kongelige Danske Kunst- akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

(Udløbet) 3 eksterne lektorater til kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Teknologi

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås tre tidsubegrænsede deltidsstillinger som eksterne lektorer til kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik.

Vi søger visionære og faglig markante profiler, som brænder for at undervise i arkitektur, og som har viden indenfor og vil være med til at udvikle og styrke kandidatprogrammets fagområder bosætning, økologi og tektonik ved at tilføre undervisningen aktualitet og relevans fra arkitekturens praksis.

De ledige stillinger er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Teknologi og ønskes besat pr. 1. august 2021 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Teknologi

På Institut for Bygningskunst og Teknologi uddanner og forsker vi ud fra en bred forståelse af teknologiens muligheder og begrænsninger –i både små og store projekter. Institut for Bygningskunst og Teknologi udbyder fire kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer på det Kongelige Akademi - Arkitektur, herunder på Akademiets ph.d.-skole.

Særligt fokus er på brugen af digitale værktøjer og udvikling af bæredygtige løsninger - og som vil kunne bidrage til nutidens og fremtidens udfordringer på lokalt og globalt plan - for eksempel i forhold til indlejret energi i bygninger, livscyklusanalyse og udvikling af dansk byggeskik. Institut for Bygningskunst og Teknologi er tæt på praksis og samarbejder med en række andre relevante vidensmiljøer.

Om stillingen

Stillingen som ekstern lektor vil bestå af undervisning i forskellige samarbejdsformater indenfor kandidatprogrammets genstandsfelter bosætning, økologi og tektonik.

Du vil desuden få til opgave at:

  • tilrettelægge og rette opgaver – både i den løbende undervisning og i forbindelse med eksaminer
  • eksaminere ved eksaminer og andre prøver
  • deltage i kritikker
  • vejlede de studerende.
Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder og studierejser.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau.

Derudover forventer vi, at du:

  • har flere års undervisningserfaring på enten bachelor- og kandidatniveau, inden for stillingens fagområde.
  • har erfaring med planlægning af undervisningsforløb.
  • arkitektfaglig erfaring, indsigt og viden – det både i forhold til stillingens fagområde og arkitektfaget generelt.
  • har specialistviden og en stærk faglig profil indenfor arkitekturens praksis som peger ind i programmets genstandsfelter bosætning, økologi og tektonik.
Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom det vil blive vægtet positivt, hvis du har erfaring med eksaminationer og har gennemført pædagogikum eller på anden vis har styrket dine pædagogiske færdigheder.

I bedømmelsen vil der ligeledes blive lagt vægt på:

  • at ansøger kan dokumentere en betydelig praksis indenfor- og konkret erfaring med udviklingen af arkitekturprojekter indenfor genstandsfelterne bosætning, økologi og tektonik.
  • at ansøger på højt niveau bidrager til udviklingen af arkitektfaget med afsæt i kritisk refleksion og visionær tænkning.
Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelsesministeriet indgået mellem Finansministeriet og AC.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 962 af 24/08/2015.

Stillingen er en deltidsstilling. Timetallet vil som udgangspunkt udgøre 175 timer i studieåret 2021/2022. Timetallet for de kommende studieår kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 500 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.

Stillingerne er tidsubegrænset.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Du bør vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest den 11. april 2021.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Ansættelse som ekstern lektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, e-mail: ekj@kglakademi.dk tlf.: 4170 1539.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Natalie Mossin, e-mail nmos@kglakademi.dk, tlf. 4170 1934.

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi og Institut for Bygningskunst og Teknologi kan findes på www.kglakademi.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret