I hvilken grad (og til hvem) må en opsagt medarbejder udtrykke sin utilfredshed?

pasted image 0 (3).png
JobDanmark
2020-02-27
Del Link kopieret

 Skrevet af INNOVA.

Innova logo

"INNOVA Advokatfirma er et moderne og innovativt advokatfirma, hvor nytænkning og praktisk forretningsforståelse kombineres med et højt fagligt niveau til fordel for vores kunder.

INNOVA Advokatfirma yder rådgivning til både erhvervsvirksomheder og privatpersoner om ansættelsesretlige forhold, herunder særligt funktionærretlige forhold."

Læs mere om INNOVA Advokatfirma her.

 


 
I hvilken grad (og til hvem) må en opsagt medarbejder udtrykke sin utilfredshed?

Østre Landsrets dom af 28. oktober 2019

Østre Landsret afsagde for nyligt dom i en sag om, hvorvidt det var berettiget at bortvise en allerede opsagt medarbejder, der kort efter opsigelsen sendte en e-mail til sine kollegaer, hvori han miskrediterede ledelsen.

Sagen kort fortalt

I sagen var en IT-konsulent ansat på funktionærvilkår blevet opsagt til fratræden med tre måneders varsel som følge af omstruktureringer i virksomheden. Medarbejderen blev desuden fritstillet. Medarbejderen blev under opsigelsessamtalen instrueret i ikke at orientere sine kollegaer om forholdene omkring opsigelsen, da der skulle holdes møde for alle kollegaerne den følgende dag. Af opsigelsesbrevet fremgik det blandt andet:

”Det forudsættes med fritstillingen, at du undlader at misligholde dine forpligtelser i øvrigt over for [virksomhed1] A/S, herunder loyalitetsforpligtelsen. […] Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at din tavshedspligt om virksomheden fortsat gælder efter din fratrædelse.”

På trods heraf fremsendte medarbejderen dagen efter opsigelsen, forinden det planlagte medarbejdermøde, en mail til 28 af sine kollegaer, som var med i ”projektet” herunder en enkelt leder, som ved en fejl kom med på mailen, hvori det blandt andet hed:

”Kære kolleger, Vi er inviteret til det vanlige mandagsmorgenmøde, som er flyttet til onsdag kl. 12. Nogle af [os] er der ikke. Vi er blevet fyret […] I de to år jeg har været her har jeg set et par brutale overgreb på dygtige kolleger […] Jeg er spændt på, hvilken historie I får serveret i dag. Og hvilke stakkels kolleger, som bliver sparket ud.”

Som følge af den fremsendte mail blev medarbejderen samme dag bortvist, idet virksomheden fandt, at medarbejderen med e-mailen havde forsøgt at skabe utryghed blandt kollegaerne. Dette blev betragtet som illoyalt og hermed som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Østre Landsrets præmisser og resultat

Landsretten kom frem til, at den loyalitetsforpligtelse, der påhviler en medarbejder i et ansættelsesforhold, fortsat er gældende i en opsigelsesperiode – idet der dog må tages hensyn til, at en afskedigelse kan medføre frustrationer og umiddelbare vredesudbrud hos medarbejderen.

I den konkrete sag lagde Landsretten vægt på, at e-mailen var stilet til kollegaer med henvisning til situationer og begivenheder, der i sig selv var egnede til at miskreditere ledelsen. En enkelt leder var sågar nævnt ved navn. Der var desuden anvendt et voldsomt sprogbrug, og e-mailen var blevet sendt blot en time før det planlagte fællesmøde, hvor ledelsen skulle orientere resten af medarbejderstaben om de planlagte ændringer.

Landsretten lagde endvidere vægt på, at den opsagte medarbejder var bekendt med mødetidspunktet, og at virksomheden på dette tidspunkt måtte have befundet sig i en sårbar situation med hensyn til præsentationen og gennemførelsen af omstruktureringsplanen.

På denne baggrund kom Landsretten frem til, at e-mailen i høj grad var egnet til at skabe usikkerhed og frygt blandt medarbejderne for deres fremtidige ansættelser i virksomheden. Medarbejderen havde derfor handlet groft illoyalt, og bortvisningen var berettiget.

Virksomheden blev herefter frifundet.

Landsrettens afgørelse var hovedsageligt en stadfæstelse af byrettens begrundelse og dom.

 

INNOVAS anbefaling

Dommen fastslår, at der må skelnes mellem kritik af ledelsen, som sendes direkte til ledelsen, og kritik, som sendes til kolleger – hvilket stemmer overens med tidligere retspraksis.

Kritik af ledelsen og dennes ledelsesmæssige beslutninger kan efter en samlet vurdering være en overtrædelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse, som berettiger arbejdsgiveren til at bortvise en medarbejder.

Hos Innova advokatfirma er advokat Martin Breum Sønder (ms@innova-law.com) og advokatfuldmægtig Jeppe Ipsen (ji@innova-law.com) specialiserede i ansættelsesret og har væsentlig erfaring blandt andet med, hvornår en bortvisning er berettiget.